Monthly Archives: maig 2024

PUBLICACIÓ DE LLISTES DE PREINSCRIPCIONS

 Cens de preinscripcions Any acadèmic 2024/2025

I0

Ref. interna Data de naix. Curs Punts
11/2024 08/01/2024 I0 30,00
2/2024 28/01/2024 I0 0,00
46/2024 26/01/2024 I0 0,00

TOTAL DE PREINSCRIPCIONES : 2

PLACES DIPONIBLES : 8

I 1

Ref. interna Data de naix. Curs Punts
8/2024 20/10/2023 I1 70,00
13/2024 09/08/2023 I1 30,00
37/2024 07/03/2023 I1 30,00
45/2024 23/11/2023 I1 30,00
7/2024 03/10/2023 I1 30,00
38/2024 19/01/2023 I1 30,00
36/2024 20/11/2023 I1 30,00
10/2024 18/05/2023 I1 30,00
3/2024 28/01/2023 I1 30,00
43/2024 24/07/2023 I1 30,00
9/2024 13/09/2023 I1 30,00
4/2024 14/09/2023 I1 30,00
6/2024 02/12/2023 I1 0,00
5/2024 19/10/2023 I1 0,00
14/2024 12/06/2023 I1 0,00
44/2024 03/07/2023 I1 0,00
34/2024 27/11/2023 I1 0,00
42/2024 07/01/2023 I1 0,00
16/2024 18/06/2023 I1 0,00
15/2024 20/07/2023 I1 0,00

TOTAL DE PREINSCRIPCIONES  : 20

PLACES DISPONIBLES : 18

I2

Ref. interna Data de naix. Curs Punts
19/2024 01/02/2022 I2 45,00
29/2024 25/03/2022 I2 40,00
33/2024 21/10/2022 I2 40,00
20/2024 08/06/2022 I2 30,00
17/2024 15/04/2022 I2 30,00
41/2024 11/02/2022 I2 30,00
40/2024 22/05/2022 I2 30,00
32/2024 08/06/2022 I2 30,00
27/2024 29/09/2022 I2 30,00
24/2024 16/09/2022 I2 30,00
30/2024 30/07/2022 I2 30,00
23/2024 16/03/2022 I2 0,00
22/2024 06/12/2022 I2 0,00
35/2024 30/03/2022 I2 0,00
18/2024 10/12/2022 I2 0,00
25/2024 04/03/2022 I2 0,00
28/2024 28/04/2022 I2 0,00
31/2024 19/10/2022 I2 0,00
12/2024 23/08/2022 I2 0,00
39/2024 27/11/2022 I2 0,00
21/2024 29/04/2022 I2 0,00
26/2024 10/05/2022 I2 0,00

TOTAL DE PREINSCRIPCIONS : 22

PLACES DISPONIBLES : 14

 

PREINSCRIPCIONS CURS 2024/2025

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ I ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ

Famílies ,

Per a fer la preinscripció a la nostra escola heu d’entrar a la nostra pàgina web elscirerers.daubressols.cat:

Buscar la pestanya preinscripcions i omplir el formulari. Rebreu un missatge conforme s’ha enviat correctament

D’altra banda heu adjuntar la documentació necessària per a fer la preinscripció .

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PREINSCRIPCIONS

 • DNI ‘s pare – mare
 • Llibre de família
 • Targeta sanitària
 • Full d’empadronament Llibre de Vacunes
 • Certificat família nombrosa/ monoparental
 • Certificat part múltiple
 • Certificat discapacitat igual o superior 33%
 • Certificat beneficiari de la renda garantida
 • Acreditació acolliment familiar
 • Acreditació víctima violència de gènere o terrorisme

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 • Existència de germans escolaritzats al centre.- Barem: 50 punts. S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció..
 • Quan el domicili habitual és el municipi de Martorelles Barem: 30
 • Quan el pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, és a Barem 20 punts.
 • Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 15 punts.( Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania)
 • Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %. Barem: 15 punts.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció Barem: 10 punts
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa Barem: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d’una família monoparental Barem: 10 punts
 • Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple :10 punts
 • Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar. Barem: 10 punts. ( Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials )
 • Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Barem: 10 punts. (Amb documentació acreditativa )

 

OFERTA DE PLACES

places disponibles2024-2025