PREINSCRIPCIONS CURS 2024/2025

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ I ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ

Famílies ,

Per a fer la preinscripció a la nostra escola heu d’entrar a la nostra pàgina web elscirerers.daubressols.cat:

Buscar la pestanya preinscripcions i omplir el formulari. Rebreu un missatge conforme s’ha enviat correctament

D’altra banda heu adjuntar la documentació necessària per a fer la preinscripció .

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PREINSCRIPCIONS

 • DNI ‘s pare – mare
 • Llibre de família
 • Targeta sanitària
 • Full d’empadronament Llibre de Vacunes
 • Certificat família nombrosa/ monoparental
 • Certificat part múltiple
 • Certificat discapacitat igual o superior 33%
 • Certificat beneficiari de la renda garantida
 • Acreditació acolliment familiar
 • Acreditació víctima violència de gènere o terrorisme

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ

 • Existència de germans escolaritzats al centre.- Barem: 50 punts. S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció..
 • Quan el domicili habitual és el municipi de Martorelles Barem: 30
 • Quan el pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, és a Barem 20 punts.
 • Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 15 punts.( Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania)
 • Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %. Barem: 15 punts.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció Barem: 10 punts
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa Barem: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d’una família monoparental Barem: 10 punts
 • Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple :10 punts
 • Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar. Barem: 10 punts. ( Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials )
 • Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. Barem: 10 punts. (Amb documentació acreditativa )