Qui som?

Què és L’Escola Bressol?

L’Escola Bressol és un espai adaptat per a cobrir totes les necessitats de l’infant, és un espai on trobem un ambient càlid i acollidor, un espai que ofereix als nostres infants la possibilitat de descobrir, experimentar, manipular, interactuar amb plena llibertat.

L’Escola Bressol avarca nens i nenes de 4 mesos fins a 3 anys d’edat. Té un caràcter plenament educatiu i alhora una important funció social que ajuda a conciliar la vida personal, familiar i laboral.

Hem de diferenciar el que és una guarderia on els infants van a passar unes hores amb persones de confiança; i el que és una escola bressol en la que els/les professionals aprofitem aquesta etapa per acompanyar i guiar als infants a adquirir coneixements i estratègies en un espai de joc i d’experimentació que els hi servirà pel seu desenvolupament posterior del llenguatge oral i el coneixement progressiu de sí mateix i del seu entorn.

Un dels pilars de l’escola bressol recau en el treball i la potenciació dels hàbits: d’higiene, alimentaris, de descans i socials. Les rutines de l’escola ens ajuden a poder treballar aquests hàbits amb els nostres infants, hàbits que permetran a l’infant anar guanyant autonomia i seguretat per als futurs reptes.

És per això que recomanem que els nens i nenes assisteixin a l’Escola Bressol d’una forma regular ja que amb aquest aprenentatge se’ls inicia en la seva autonomia i en l’adquisició d’hàbits en totes les seves capacitats: afectives, cognitiu-lingüístiques, de relació i motrius.

Així doncs des de l’Escola Bressol convidem a totes les famílies a participar del nostre projecte envers als seus fills i filles.

Què volem a “Els Cirerers”?

Volem formar part de l’educació dels vostres fills i filles, conjuntament amb vosaltres , fins aconseguir un desenvolupament integral en un ambient d’afecte i llibertat.

Buscarem que els nens i nenes construeixin la seva identitat amb la imatge de sí mateixos i que visquin la relació amb els adults satisfactòriament.

Volem una escola propera a les famílies, i sobretot als infants. Veiem l’infant com una persona capaç, amb un bagatge propi, amb preocupacions i frustracions, sensible i únic.

Per aconseguir-ho creem un ambient afectiu i segur que proporcioni als nens i nenes una estabilitat i seguretat per afavorir els seu desenvolupament, i un entorn ric en estímuls.

La llengua vehicular de l’escola és el català.

Volem que els infants aprenguin de forma activa i posem al seu abast tots els recursos necessaris per tal de facilitar els aprenentatges tenint en compte que cada infant és únic.

Per aconseguir-ho potenciem el desenvolupament harmònic mitjançant l’afectivitat, l’autonomia personal i la capacitació de relació amb la resta de persones que conviuen a l’escola.

Objectius de cicle

Els objectius a aconseguir en L’Escola Bressol són:

  • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
  • Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
  • Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs, i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.
  • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
  • Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià.
  • Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les seves pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.
  • Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les representant a través d’un incipient joc simbòlic.
  • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, matemàtic, musical i plàstic.

Tot això a través de la motivació i curiositat, basant-se en l’observació directa i experimental.